Nghị quyết chính phủ

Nghị quyết về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư BT

9 tháng trước Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 160/NQ-CP về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng BT.
;