Kiểm soát tín dụng cho vay bất động sản

Năm 2019, cần cẩn trọng trong kiểm soát tín dụng cho vay bất động sản

5 tháng trước Bong bóng bất động sản bị vỡ đã không xảy ra trong năm 2018, nhưng tới 2019, thị trường cần cẩn trọng trong kiểm soát tín dụng cho vay bất động sản.
;