Hạ tầng giao thông đường bộ

Giá khởi điểm đấu giá cho thuê, khai thác tài sản hạ tầng giao thông đường bộ

5 tháng trước Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
;